Comunicat dels metges de l’Hospital de Bellvitge (català-castellano)

Comunicat dels metges de l’Hospital de Bellvitge dirigit a l’opinió pública sobre les retallades en el pressupost de Sanitat.

Els responsables polítics han manifestat que les retallades en el pressupost de sanitat que s’estan aplicant comportaran certes molèsties derivades de la centralització d’alguns serveis i un allargament dels temps d’espera per a diagnòstics i per a intervencions quirúrgiques en patologies sense risc vital. Han dit també que es tracta de salvar el sistema sanitari. Això és probablement cert, però està lluny de ser tota la veritat. La població hauria de saber que una retallada de l’envergadura de la que s’està fent tindrà altres conseqüències més greus: Els serveis de cures intensives i altres dispositius per a malalts crítics quedaran reduïts a la mínima expressió durant molts mesos, alguns potser indefinidament. Es reduirà dràsticament la presència d’anestesistes, cirurgians i altres especialistes als serveis d’urgències i als cossos de guàrdia dels hospitals. Aquestes dotacions quedaran molt per sota del que fins ara s’ha considerat raonable i adequat, amb el conseqüent risc vital que pot significar pels pacients amb patologies més greus.

D’altra banda, milers de malalts crònics veuran empitjorar la seva qualitat de vida. Els controls periòdics s’espaiaran. Es restringirà molt la dispensació d’alguns fàrmacs, certament cars, però que han demostrat ser més eficaços que les alternatives més barates que es proposen. El mateix pot passar amb alguns tractaments del càncer.

La reducció de plantilles comportarà que es pugui dedicar menys temps a cada pacient. Es retardaran diagnòstics i, per tant, tractaments. En alguns casos, aquest retard empitjorarà el pronòstic de la malaltia. Es produiran més errors, imprecisions i confusions deguts a la sobrecàrrega de treball del personal i al debilitament dels sistemes d’assegurament i millora de la qualitat.
Seguir mantenint, a hores d’ara, que la qualitat de l’assistència no es veurà afectada és un insult a la intel·ligència de qualsevol persona mínimament informada. Molts professionals creiem que els danys que aquesta actuació provocarà sobre el sistema sanitari públic seran irreversibles. El sistema sanitari que es salvarà serà diferent i notòriament pitjor que el que tenim ara.

L’actual sistema sanitari públic de Catalunya, que persegueix l’excel·lència en l’atenció a tota la població, és reconegut com un dels millors del món. S’ha aconseguit amb el consens i l’esforç continuat de tota la societat durant molts anys. El grau de satisfacció dels seus usuaris és alt. El cost, en termes de percentatge del PIB, és moderat si es compara amb els sistemes d’altres països desenvolupats que, a més, obtenen resultats pitjors.

La ciutadania hauria de conèixer i ser ben conscient de l’abast real i les conseqüències de la retallada de pressupost que s’està aplicant a la sanitat.
El que s’està fent és, de manera subreptícia, substituir l’actual model per un altre amb característiques molt més bàsiques i limitades, desproveït de les seves millors qualitats.
Seria bo fer difusió del grau d’eficiència dels diferents proveïdors del sistema sanitari. Titllar la medicina pública d’ineficient és fàcil, però és faltar a la veritat. Ja fa anys que s’apliquen, amb èxit, mesures de racionalització i control de la despesa. Caldria definir millor quin paper es vol que, en la provisió de serveis
sanitaris, juguin les organitzacions de titularitat pública, les entitats  concertades i les empreses privades amb ànim de lucre. Coneixem els problemes financers i les urgències de tresoreria que condicionen l’actuació del govern. No ens correspon discutir quina quota de responsabilitat és atribuïble a governs anteriors. No hauríem de permetre, però, que aquests problemes serveixin d’argument per a desballestar irreversiblement el que probablement és el millor dels elements del nostre sistema de protecció social.

L’Hospitalet de Llobregat, abril de 2011.

Traducción al castellano:

 

Comunicado de los médicos del Hospital de Bellvitge dirigido a la opinión pública sobre los recortes en el presupuesto de Sanidad.

Los responsables políticos han manifestado que los recortes en el presupuesto de sanidad que se están aplicando comportarán ciertas molestias derivadas de la centralización de algunos servicios y un alargamiento de los tiempos de espera para diagnósticos y para intervenciones quirúrgicas en patologías sin riesgo vital. Han dicho también que se trata de salvar el sistema sanitario. Esto es probablemente cierto, pero está lejos de ser toda la verdad. La población tendría que saber que un recorte de la envergadura de la que se está haciendo tendrá otras consecuencias más graves: Los servicios de cuidados intensivos y otros dispositivos para enfermos críticos quedarán reducidos a la mínima expresión durante muchos meses, algunos quizás indefinidamente. Se reducirá drásticamente la presencia de anestesistas, cirujanos y otros especialistas a los servicios de urgencias y a los cuerpos de guardia de los hospitales. Estas dotaciones quedarán muy por debajo del que hasta ahora se ha considerado razonable y adecuado, con el consecuente riesgo vital que puede significar por los pacientes con patologías más graves.

Por otro lado, miles de enfermos crónicos verán empeorar su calidad de vida. Los controles periódicos se espaciarán. Se restringirá mucho la dispensación de algunos fármacos, ciertamente caros, pero que han demostrado ser más eficaces que las alternativas más baratas que se proponen. El mismo puede pasar con algunos tratamientos del cáncer.

La reducción de plantillas comportará que se pueda dedicar menos tiempo a cada paciente. Se retrasarán diagnósticos y, por lo tanto, tratamientos. En algunos casos, este retraso empeorará el pronóstico de la enfermedad. Se producirán más errores, imprecisiones y confusiones debidos a la sobrecarga de trabajo del personal y al debilitamiento de los sistemas de aseguramiento y mejora de la calidad.
Seguir manteniendo, a estas alturas, que la calidad de la asistencia no se verá afectada es un insulto a la inteligencia de cualquier persona mínimamente informada. Muchos profesionales creemos que los daños que esta actuación provocará sobre el sistema sanitario público serán irreversibles. El sistema sanitario que se salvará será diferente y notoriamente peor que el que tenemos ahora.

El actual sistema sanitario público de Cataluña, que persigue la excelencia en la atención a toda la población, es reconocido como uno de los mejores del mundo. Se ha conseguido con el consenso y el esfuerzo continuado de toda la sociedad durante muchos años. El grado de satisfacción de sus usuarios es alto. El coste, en términos de porcentaje del PIB, es moderado si se compara con los sistemas otros países desarrollados que, además, obtienen resultados peores.

La ciudadanía tendría que conocer y ser muy consciente del alcance real y las consecuencias del recorte de presupuesto que se está aplicando a la sanidad.
El que se está haciendo es, de manera *subreptícia, sustituir el actual modelo por otro con características mucho más básicas y limitadas, desproveído de sus mejores calidades.
Sería bueno hacer difusión del grado de eficiencia de los diferentes proveedores del sistema sanitario. Tildar la medicina pública de ineficiente es fácil, pero es faltar a la verdad. Ya hace años que se aplican, con éxito, medidas de racionalización y control del gasto. Habría que definir mejor qué papel se quiere que, en la provisión de servicios
sanitarios, jueguen las organizaciones de titularidad pública, las entidades concertadas y las empresas privadas con ánimo de lucro. Conocemos los problemas financieros y las urgencias de tesorería que condicionan la actuación del gobierno. No nos corresponde discutir qué cuota de responsabilidad es atribuible a gobiernos anteriores. No tendríamos que permitir, pero, que estos problemas sirvan de argumento para desguazar irreversiblemente el que probablemente es el mejor de los elementos de nuestro sistema de protección social.

L’Hospitalet de Llobregat, abril de 2011.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s